(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  190,000 บาท
   

    

กลองทรีโอ Lunar ดุริยางค์

กลองพาเหรด ดุริยางค์

กลองเทนเนอร์ วงดุริยางค์

กลองใหญ่ วงดุริยางค์