Yamaha C5X แกรนด์เปียโน

Yamaha C3X แกรนด์เปียโน

Yamaha C2X แกรนด์เปียโน

Yamaha C1X แกรนด์เปียโน

Yamaha GB1K แกรนด์เปียโน

Yamaha U1J PWHC อัพไรท์เปียโน

Yamaha JU109 SC2 อัพไรท์เปียโน